ka 1 -a 3
ka 1 ka 1
ka 2 ka 2
kaa' kena'
kaa' kaa'
kaap kaap
kaas kaas
kabagat kabagat
kaban kaban
kabayu' kinabayu'an
kabeg kabeg
kabli kabli
kabuk kabuk
kada kada
kada'an kada'an
kadebun kadebun
kadedidu kaldiru
kadedidu kadedidu
kadega kadega
kadeni kadeni
kadenidu kadenidu
kadesada kadesada
kadesil kadesil
kadesunsilyu kadesunsilyu
kadetun kadetun
kadina kadina
kadindidia kadindidia
kadugu' dugu'
kadugu' kadugu'
kadumata kadumata
kadut kadut
kagang kagang
kagat kagat
kagaw gebii bu gendaw kagaw gebii bu gendaw
kagaw ginaa kagaw ginaa
kagaw inaa agaw
kagaw inaa kagaw ginaa
kagaw inaa kagaw inaa
kagaw kagaw
kagdi' kagdi'
kagebii gebii
kagebii kagebii
kagina kagina
kagun kagun
kaguna kagina
kaguna kaguna
kahun kahun
ka'id ka'id
kaig kaig
kaika'ay ika'
kaika'ay kaika'ay
kalabaw kelabaw
kalabaw kalabaw
kalabung kalabung
kalagkalag kalagkalag
kalamay kalamay
kalambedi kalambedi
kalamunti' kalamunti'
kalang bati' kalang bati'
kalang begutaw kalang begutaw
kalang dalaga kalang dalaga
kalang diwata kalang diwata
kalang kalang
kalat kalat
kaldidu kaldiru
kaldidu kaldidu
kaldiru kaldiru
kalebasa libasa
kalebasa kalebasa
kalembaing kalembaing
kalembangay kalembangay
kalemikit kalemikit
kalemut kalemut
kalengalenga kalengalenga
kalenged lenged 2
kalenged kalenged
kalepi' kalepi'
kalepisaw kalepisaw
kalesada kalesada
kali' 1 kali' 1
kali' 2 kali' 2
kali' na dun kali' 1
kali' na dun kali' na dun
kalibugan kalibugan
kali'kali' kali' 2
kali'kali' kali'kali'
kalindal kalindar
kalindar kalindaryu
kalindar kalindar
kalindaryu kalindaryu
kalindirya kadindidia
kalindirya kalindirya
kalis kalis
kalit kalit
kalsada kadesada
kalsada kalsada
kalsunsilyu kadesunsilyu
kalsunsilyu kalsunsilyu
kaltidas kadesada
kaltidas kaltidas
kaltik kaltik
kalu kalu
kaluaitaing kaluaitaing
kalukalu kalu
kalumata kadumata
kalus kalus
kama kama
kama'anan 1 kama'anan 1
kamal kamal
kamatis kamatis
kamay kapay 1
kamay kamay
kamayungan 1 kamayungan 1
kamayungan 2 kamayungan 2
kambat kambat
kambing kambing
kamisita kamisita
kamisun kamisun
kampilan kampilan
kampu' kampu'
kampun kampun
kamun kamun
kamusta kamusta
kamut 1 kamut 1
kamut 2 kamut 2
kana' kena'
kana' dua'dua'i kedengeg dun kana' dua'dua'i kedengeg dun
kana' kana'
kanal kanal
kanap kanap
kandadu kandadu
kandiasa' kandiasa'
kandidi' kandidi'
kandidu kaldiru
kandidu kandidu
kanding kambing
kanding kanding
kangga kangga
kaniatan kaniatan
kansad kansad
kanta kanta
kanting kanting
kanu bata' kanu
kanu bata' kanu bata'
kanu lupa' kanu
kanu lupa' kanu lupa'
kanu kanu
kanugdin kanugdin
kapa kapa
kapal kapal
kapatas kapatas
kapay 1 kapay 1
kapay 2 kapay 2
kapeg kapeg
kapen apen
kapen kapen
kapes kapes
kapet kapet
kapi kapi
kapin kapin
kapitan kapitan
kapitira kapitira
kapitulu kapitulu
kapuk kapuk
kapun kapun
kapunungan punung
kapunungan kapunungan
kapuy kapuy
karbun kadebun
kasadu kasadu
Kasila' Kasila'
kasilyas kasilyas
kasit kasit
kasu kasu
katadengan katadengan
katadungan katadengan
katapusan katapusan
katay pinakatay
katay katay
katedi katedi
kati' kati'
katri katedi
katri katri
katudesi katursi
Katuliku Katuliku
katumbal katumbal
katunawan tunaw 1
katunawan katunawan
katundanan ketendanan
katundanan katundanan
katupa katupa
katursi katursi
kau' kau'
kaug 1 kaug 1
kaug 2 kaug 2
kauluan kauluan
kaunutan unut
Kaunutan unut
kaunutan kaunutan
ka'us ka'us
kauta'en uta'
kauta'en kauta'en
kawas kawas
kawasa kawasa
kawel kawel
kawi' kawi'
kawit kawit
kaya' kia' 1
kayang kayang
kayaw kayaw
kayawkayaw kayawkayaw
kayug kayug
ke- 1 ke- 1
ke- 2 ke- 2
keba keba
kebal kebal
kebayu' kebayu'
kebel kebel
kebeng kebeng
kebetang betang 1
kebetang kebetang
kebibu kebibu
kebit kebit
kebu kebu
keda keda
kedab kedab
Kedistyanus Kristyanus
Kedistyanus Kedistyanus
kediwetaan diwata
kediwetaan kediwetaan
kedumata kerumata
kedung kedung
kedusing krusing
kedusing kedusing
keet keet
kegang kegang
kegleketubu' kegleketubu'
kegulangay gulang 1
kegulangay kegulangay
kela' kela'
kelab kelab
kelabaw kelabaw
keladu keladu
kelakat kelakat
kelapa kelapa
kelebengan lebeng
kelebengan kelebengan
kelebu'an labu'
kelebu'an kelebu'an
kelegenay legen
kelegenay kelegenay
kelekas kelekas
kelelat lelat
kelelat kelelat
keleman keleman
kelembangay kelembangay
kelembuay kelembuay
kelemut kalemut
kelemut kelemut
kelepisaw kelepisaw
keles keles
kelibalu kelubalu
kelibalu kelibalu
keligenan keligenan
kelilik kelilik
kelimutaw kelimutaw
kelu' kelu'
kelubalu kelubalu
kelukudan ekud
kelukudan kelukudan
kelukut kelukut
kelul kelul
kelulungan belelungan
kelulungan kelulungan
kelumaged kelumaged
kelumaging kelumaging
kelumaw 1 kelumaw 1
kelumaw 2 kelumaw 2
kelung kelung
kemalig kemalig
kemangkas kemangkas
kemed kemed
kemes kemes
kemet kemet
kemu kemu
kena' kena'
kenaway kenaway
kendi' kendi'
kendi'is kendi'is
kendila' kendila'
kendun kenduta'
kendun kendun
kenduta' kenduta'
keneng keneng
kenet edet
kenet enet
kenet kenet
keni kini
keni keni
kenit kenit
kenubalu kelubalu
kenubalu kenubalu
kenugun getaw bulan
kenugun getaw kenugun getaw
kenugun seda' bulan
kenugun seda' kenugun seda'
kenuku menginuku
kenuku kenuku
kenumun kenumun
kepa' kepa'
kepad kepad
kepantag pantag
kepantag kepantag
kepulu'an pulu' 2
kepulu'an kepulu'an
kerumata kerumata
kesaw 1 kesaw 1
kesaw 2 kesaw 2
kesek kesek
keseman keseman
kesengkapan sangkap
kesengkapan kesengkapan
kesuun suun
kesuun kesuun
ketaalan taal
ketaalan ketaalan
ketas ketas
ketau tau
ketau ketau
ketendanan ketendanan
keti keti
ketigayun tigayun
ketigayun ketigayun
ketik ketik
ketubu' nda'i gikteben tubu'
ketubu' nda'i gikteben ketubu' nda'i gikteben
ketubu' nda'i tamanen ketubu' nda'i gikteben
ki ki
kia' 1 kia' 1
kia' 2 kia' 2
kia kia
kia'an or kia' kia' 1
kia'an kia'an
kiakia kia
kiakia kiakia
kibed kibed
kibugibug kibugibug
kibuklagay kibuklagay
kida' kida'
kideng kideng
Kig badas dini'a, libaneg dinaan. libaneg
kiget kiget
kigis kigis
kigulangay gulang 1
kigulangay kegulangay
kiin kiin
kikik 1 kikik 1
kikik 2 kikik 2
kilawan kilawan
kilu' ilu'
kilu 1 kilu 1
kilu 2 kilu 2
kilu' kilu'
kilu'ilu' ilu'
kilu'ilu' kilu'ilu'
kilumitedu kilumitru
kilumitelu kilumitru
kilumitru kilumitru
kiman kiman
kimantis kimantis
kimput kimput
kinabayu'an kinabayu'an
kinada'an kada'an
kinada'an kinada'an
kinana' kinana'
Kinasila' Kasila'
kinatupa katupa
kinatupa kinatupa
kinebayu' kinebayu'
kineeg kineeg
kineegineeg kineeg
kineegineeg kineegineeg
kini kini
kini' kini'
kinintus kinintus
kinis kinis
kinsi kinsi
kintul kintul
kinu' inu'
kinu' kinu'
kinumen inum
kinumen kinumen
kipay kipay
kisal kisal
kising kising
kita' kita'
kitab kitab
kitada kitada
kitara kitada
kitel kitel
kitelu'ay talu'
kitelu'ay kitelu'ay
kiting kiting
kitu kitu
kitu' kitu'
kitukitu kitu
kitukitu kitukitu
kitut kitut
kius kius
klaru keladu
klaru klaru
knows how to thingk straight to avoid evil delendem 1
Kristyanus Kristyanus
krus krus
krusing krusing
ku -u 2
ku ku
kuaw kuaw
kubal kubal
kubel kebel
kubet kubet
kubing kubing
kubul kubul
kuda' kuda'
kudep kudep
kudeta kurta
kudeta kudeta
kudetina kurtina
kudetina kudetina
kudung mangudung
kudung kudung
kudus krus
kudus kudus
kugita kulita 2
kugita kugita
kuil kuil
kuis kuis
kuit kawit
kuit kuit
kukuk kukuk
kula' kula'
kulagu kulagu
kulaing kulaing
kulalay kulalay
kulambu kulambu
kulang kulang
kulangkulang kulangkulang
kuldas kuldas
kuleg kuleg
kules kules
kulilu' kulilu'
kuling kulaing
kulintang kulintang
kulintangan kulintang
kulintas kulintas
kulis kulis
kulita 1 kulita 1
kulita 2 kulita 2
kulius kulius
kuluan kauluan
kuluan kuluan
kulub kulub
kulung 1 kulung 1
kulung 2 kulung 2
kulungan kulung 1
kulungan kulungan
kulut kulut
kulutan kulutan
kumad kumad
kumadeg kumadeg
kumalenged lenged 2
kumalenged kumalenged
kumayangkayangi gendaw kayang
kumayangkayangi gendaw kumayangkayangi gendaw
kumpangya kumpangya
kumpaw kumpaw
kumpeda kumpeda
kumpel 1 kumpel 1
kumpel 2 kumpel 2
kumpung kumpung
kumpungan kumpung
kumpungan kumpungan
kunat kunat
kunay kunay
kundadu kandadu
kundadu kundadu
kundeli'an kundeli'an
kunglat kunglat
kungya kungya
kunsaik kunsaik
kunsaing kunsaik
kunsi' unsi'
kunsi' kunsi'
kunsial kunsial
kunsyal kunsial
kunteda kuntra
kunteda kunteda
kuntra kuntra
kuntul kuntul
kupia' kupia'
kurdas kuldas
kurdas kurdas
kurilas kurilas
kurta kurta
kurtina kurtina
kusa' kusa'
kusina kusina
kusisi' kusisi'
kustanida kustanira
kustanira kustanira
kusut kusut
kuta' kuta'
kutapi' kutapi'
kuti 1 kuti 1
kuti 2 kuti 2
kutia kutia
kutia' kutia'
kuting kuting
kutsada kutsada
kutsadita kutsadita
kutsara kutsada
kutsara kutsara
kutsarita kutsadita
kutsarita kutsarita
kutsun kutsun
kutut kutut
kuyakap kuyakap
kuyamet kuyamet
kuyengkay kuyengkay
kwadeta kwarta
kwadeta kwadeta
kwadetu kwartu
kwadetu kwadetu
kwainta kwinta
kwainta kwainta
kwalta kwarta
kwalta kwalta
kwaltu kwartu
kwaltu kwaltu
kwarinta kwarinta
kwarintai kwarinta
kwarta kwarta
kwartu kwartu
kwatedu kwatru
kwatedu sintus kwatru sintus
kwatedu kwatedu
kwatedusintus kwatedusintus
kwatru sintus kwatru sintus
kwatru kwatru
kwatrusintus kwatedusintus
kwilyu kwilyu
kwinta kwinta