da' nda'
da 1 da 1
da 2 da 2
da' da'
daag 1 daag 1
daag 2 daag 2
daak daak
daal daal
daan 1 daan 1
daan 2 daan 2
daan 3 daan 3
daan benwa daan benwa
daang daang
daangyup daangyup
daansama' daansama'
daap 1 daap 1
daap 2 daap 2
daaw daaw
da'awa da'awa
dabung dabung
dada' 1 dada' 1
dada' 2 dada' 2
dadema dema
dadema dadema
dadi 1 dadi 1
dadi 2 mendadi
dadi 2 dadi 2
dadu dadu
daga' delangan daga' delangan
daga' daga'
dagang dagang
dagat dagat
dagid dagid
dagiday dagid
daginut daginut
dagit menagit
dagit dagit
dagum dagum
dagunut dagunut
dagway dagway
daik 1 daik 1
daik 2 daik 2
dail 1 dail 1
dail 2 dail 2
dakap dakap
dakit dakit
daklap daklap
dakul dakul
dakus dakus
dala dala
dala' dala'
dalag dalag
dalagan dalag
dalagan dalagan
dalagita dalagita
dalan pekilelat dalan pekilelat
dalan titulu' dalan titulu'
dalan dalan
dalat dalat
dalaya'an dalaya'an
dalekpi' lekpi' 2
dalekpi' dalekpi'
dalem dalem
dali' kundeli'an
dali' endaw dali'
dali' endaw dali' endaw
dali' dali'
dalid dalid
dalig dalig
dalit dalit
dalu dalu
dambul dambul
damiki damiki
dampig dampig
dampilas dampilas
danaan danaan
danaku' danaan
danami danami
danaw danaw
danawan danawan
dandun dandun
daneg daneg
danes danes
dangal dangal
dangan dangan
dangat dangat
dangaw dangaw
dangen dangen
dangep dangep
danggeem danggeem
dangig dangig
danglag danglag
dani'a dani'a
daniin daniin
danilan danilan
danita danita
daniu daniu
dansal dansal
danul danul
dapa' dapa'
dapak 1 dapak 1
dapak 2 dapak 2
dapal dapal
dapat dapat
dapeg dapeg
dapi' dapi'
dapikal dapikal
dapit 1 dapit 1
dapit 2 dapit 2
dapu' dapu'
dasa' dasa'
dasumampang dasumampang
dasun dasun
data' data'
datag datag
dateng dateng
datengdateng dateng
datengdateng datengdateng
datengi gumul datengi gumul
datu datu' 1
datu' 1 datu' 1
datu' 2 datu' 2
datu' penendu' datu' 1
datu' penendu' tendu'
datu' penendu' datu' penendu'
datu' tendu' datu' penendu'
datu' tendu' datu' 1
datu' tendu' datu' tendu'
dau daaw
dau dau
daud daud
daun giik daun
daun giik daun giik
daun daun
daungli laungli
daungli daungli
daut 1 daut 1
daut 2 daut 2
daw daw
dawa dawa
dawadawa dawa
dawadawa dawadawa
dawat dawat
dawindawin dawindawin
daya' daya'
daya'daya' daya'
daya'daya' daya'daya'
dayag dayag
dayahan dayahan
dayandayan dayandayan
dayun 1 dayun 1
dayun 2 dayun 2
dayung dayung
dedagum dedagum
dedak dedak
dedalak dedalak
dedaleng dedaleng
dedali' dali'
dedali' dedali'
dedama dedama
dedawin dawindawin
dedelaga delaga
dedelay 1 dedelay 1
dedelay 2 dedelay 2
dedeli'en ig delendeman dedeli'en ig delendeman
dedemeg dedumug
dedemeg dedemeg
dedenan dedenan
dedengeg dengeg
dedengeg dedengeg
dedial dedial
dedumug dedumug
dedungnay dedungnay
dedungulan dedungulan
deet deet
dega dega
degadega dega
degadega degadega
degami degami
degas 1 degas 1
degas 2 degas 2
degel degel
degenas degenas
degising degising
degu degu
deguk deguk
degungdegung degungdegung
degunut dagunut
degunut degunut
dekag dekag
dekal dekal
dekdak dekdak
dekdes dekdes
dekduk 1 dekduk 1
dekduk 2 ekduk
dekduk 2 dekduk 2
dekem dekem
dekep dekep
deket deket
dekit dekit
dekitdekit dekit
dekitdekit dekitdekit
dekla dekla
deklin deklin
dekmus dekmus
deksa' deksa'
deksel deksel
dekselan dekselan
deksu' 1 deksu' 1
deksu' 2 deksu' 2
deksu' nemun deksu' nemun
deksu'an deksu' 1
deksu'an deksu'an
dekulan dakul
dekulan dekulan
delabung lelabung 1
delabung delabung
deladay deladay
delag delag
delaga delaga
dela'ig dela'ig
delaken delaken
delalak dedalak
delalak delalak
delangan delangan
delas delas
delay delay
delayun lelayun
delayun delayun
delegangan delegangan
delegdegan delegdegan
delekdap delekdap
delem delem
deleman dalem
deleman delem
deleman deleman
delendem 1 delendem 1
delendem 2 delendem 2
delendeman delendem 1
delendeman delendeman
delep delep
delepes delepes
deles deles
delesan delesan
deli' deli'
delinga' delinga'
delingay lingay
delingay delingay
delipas delipas
delu' delu'
deluan deluan
deludu' deludu'
deluk deluk
delungan delungan
delus delus
dema dema
demeng demeng
demes demes
dempa'an dempa'an
dempas dempas
dempawang dempawang
dempek dempek
Dempeken Dempeken
demuksut demuksut
demunsut demuksut
demunsut demunsut
dena' dena'
denal denal
denan dedenan
denan denan
dendam dendam
dendang dendang
dendel dendel
dendeng dendeng
dendi' dendi'
dending dending
dendug lendug
dendug dendug
dengan dengan
dengantu dengantu
denganuan denganuan
dengdeng dengdeng
dengeg dengeg
dengelin dengelin
dengen selindengen
dengen dengen
denggu' denggu'
denggu'an denggu'
denggu'an denggu'an
dengkep dengkep
denglag denglag
denglas denglas
dengma' dengma'
dengmang dengmang
dengmun dengmun
depa depa
depen depen
depet menepet metuud
depet depet
depil depil
depu'an dapu'
depu'an depu'an
depug depug
depung depung
desen desen
detagan datag
detagan detagan
di' ndi'
di gulu gayui gendaw di gulu gayui gendaw
di di
di' di'
dia dia
dia' dia'
diadi diadi
diadia diadia
diala diala
dialem delendeman dialem
dialem delendeman dialem delendeman
dialem ginaa dialem ginaa
dialem dialem
dibaba' dibaba'
dibabaw benwa dibabaw benwa
dibabaw dibabaw
dibaluy dibaluy
dibudebil dibudebil
dibudebir dibudebil
dibumba dibumba
diditi diditi
digelet elet 1
digelet digelet
digwanan digwanan
diin diin
dikladasyun dikladasyun
diklamu diklamu
diklap daklap
diklap diklap
dikpel dikpel
diksu' biksu'
diksu' diksu'
diksun diksun
dikulesu diskudesu
dikulesu dikulesu
dila' leti' dila' leti'
dila' dila'
dilak dilak
dilamita dilamita
dilikadu dilikadu
dilis dilis
dilug dilug
dilusan dilusan
dimalas dimalas
dimpulu dimpulu
dinaan dinaan
dinami dinami
dinaun luya dinaun luya
dineligay dalig
dineligay dineligay
dingantu dengantu
dingantu dingantu
dinganuan denganuan
dinganuan dinganuan
dingkalang dingkalang
dingkulu lingkulu
dingkulu dingkulu
dini 1 dini 1
dini 2 dini 2
dini' dini'
dini'a dini'a
diniagay dayag
diniagay diniagay
diniin diniin
dinilan dinilan
dinita dinita
diniu diniu
diniwata diwata
diniwata diniwata
dinu' dinu'
dinulis dinulis
dipag dipag
diplanu adiplanu
diplanu diplanu
dipusitu dipusitu
Disimbedi Disimbedi
disinuibi disinuibi
disisaays disisaays
disisiti disisiti
disiutsu disiutsu
diskudesu diskudesu
disteditu disteditu
ditaas ditaas
ditengan dateng
ditengan ditengan
ditu 1 ditu 1
ditu 2 ditu 2
ditu' ditu'
diuleg diuleg
diun diun
diwata diwata
does what one intends to do. delendem 1
dua' dila' dua' dila'
dua' liu bulan
dua' liu dua' liu
dua' mulu' dua' mulu'
dua' sebang bulan
dua' sebang dua' sebang
dua' dua'
dua'dua' (d)ig delendeman dua'
dua'dua' ig delendeman dua'dua' ig delendeman
dua'dua' dua'dua'
duay duay
dubli dubli
dudu' dudu'
dugang dugang
dugi dugi
dugip dugip
dugu' dugu'
duing duing
duklak duklak
duksak duksak
duksek duksek
duktul duktur
duktul duktul
duktur duktur
dukung dukung
dula dula
dula' dula'
dulag dulag
dulaik dulaik
dulakmit dulakmit
dulang pailis dulang
dulang pailis dulang pailis
dulang pengamu' dulang
dulang pengamu' dulang pengamu'
dulang dulang
dulas dulas
duliap duliap
dulit dulit
dulud dulud
dulug basa dulug basa
dulug dulug
duluk duluk
dulun dulun
dulunan dulun
dulunan dulunan
dulung dulung
dulungan dulungan
duma duma
dumagat dagat
Dumagat dagat
Dumagat Dumagat
dumedung dumedung
dumela dumela
dumelaga dumelaga
dumelagit dumelagit
duminagat 1 dagat
duminagat 1 duminagat 1
duminagat 2 dagat
duminagat 2 duminagat 2
Duminggu Duminggu
Dumpekan Dempeken
Dumpekan Dumpekan
dumpul dumpul
dumulus dumulus
dun dun
dunait dungnait
dunek dunek
dungaw dungaw
dungawan dungaw
dungawan dungawan
dunggu' dunggu'
dungkilap dungkilap
dungkis dungkis
Dungkuan Dungkuan
dungmug dungmug
dungmut dungmut
dungnait dungnait
dungus dungus
dunsing dunsing
dunut gembata' dunut gembata'
dunut dunut
dupang dupang
dupi' batu dupi' batu
dupi' dupi'
dusa dusa
dusi dusi
dusina dusina
dusintus dusintus
dusu' dusu'
duun duun
duunan duun
duunan duunan
duung duung
duus duus
duyanan duyanan
duyug duyug
duyung babuy duyung
duyung babuy duyung babuy
duyung getaw duyung
duyung getaw duyung getaw
duyung kebayu' duyung
duyung kebayu' duyung kebayu'
duyung duyung
dyanaan danaan
dyanaan dyanaan
dyanaku' danaan
dyanaku' dyanaku'
dyanami danami
dyanami dyanami
dyani'a dani'a
dyani'a dyani'a
dyaniin daniin
dyaniin dyaniin
dyanilan danilan
dyanilan dyanilan
dyanita danita
dyanita dyanita
dyaniu daniu
dyaniu dyaniu
dyiip dyiip
dyiis dyiis