ba ba
baa baa
baa' baa'
baad 1 baad 1
baad 2 baad 2
baag baag
baal pengimbaalan
baal kelibuleng baal
baal kelibuleng libuleng
baal kelibuleng baal kelibuleng
baal ngalan baal
baal ngalan baal ngalan
baal baal
baalan belen abel
baalan belen baalan belen
baalegaan baal
baalegaan baalegaan
baan baan
baang baang
baas baas
baat baat
baba' 1 baba' 1
baba' 2 baba' 2
baba' 3 baba' 3
baba benggwit baba benggwit
baba' tubig baba' tubig
baba baba
babalula babalula
babaw babaw
babuy 1 babuy 1
babuy 2 babuy 2
babuy inged babuy 1
babuy inged babuy inged
babuy talun babuy 1
babuy talun babuy talun
babuybabuy babuy 1
bada 1 bada 1
bada 2 bada 2
badang badang
badanggay baranggay
badanggay badanggay
badas badas
badeku badeku
badi' badi'
badik badik
badina badina
badiu badiu
badung badung
badut badut
baga 1 baga 1
baga 2 baga 2
baga 3 baga 3
baga ig lawas baga ig lawas
baga' baga'
bagabaga bagabaga
bagai panas baga 3
bagak 1 bagak 1
bagak 2 bagak 2
bagel bagel
bagidbagid bagidbagid
baging baging
baglis baglis
bagting bagting
bagul bagul
bagumbayan bagumbayan
bagya' bagya'
bagyek bagyek
bagyu baisan bagyu baisan
bagyu lampap bagyu lampap
bagyu bagyu
bahagi' bahagi'
bahaw bahaw
bahin ba'in
bahin bahin
Ba'i bulan Bai Bulan
Bai Bulan Bai Bulan
Ba'i Bulan Ba'i Bulan
bai bai
bai' bai'
ba'in ba'in
baingken baingken
baingki' baingki'
bainti baynti
bainti bainti
baisan baisan
baka 1 baka 1
baka 2 baka 2
bakak bakak
bakang bakang
bakaw bakaw
bakaya' bakaya'
bakes bakes
bakid bakid
baklaw baklaw
baklay baklay
baklet baklet
baklid baklid
baknes baknes
baksing baksing
bakul bakul
bakung 1 bakung 1
bakung 2 bakung 2
bakung munul bakung 1
bakung munul bakung munul
bakut bakut
bala' 1 bala' 1
bala' 2 bala' 2
bala' ngalan bala' ngalan
bala bala
balading balading
Balakat nug Megbebaya' balakat
Balakat nug Megbebaya' Balakat nug Megbebaya'
balakat balakat
balansi' balansi'
balanting belanting
balanting balanting
balasi' balasi'
balat balat
bala'ud bala'ud
balaw 1 balaw 1
balaw 2 balaw 2
balay balay
balbas balbas
baldi baldi
baldung baldung
balebeg balebeg
baled maledmaled
baled baled
baledung baldung
baledung baledung
balengku' balengku'
bales bales
balesan balesan
balet balet
bali 1 bali 1
bali 2 bali 2
bali' batang bali'
bali' batang bali' batang
bali' bali'
balibatang bali' batang
balibul balibul
balig balig
baling 1 baling 1
baling 2 baling 2
baling dagat baling 1
baling dagat baling dagat
baling menubu' baling menubu'
balintay balintay
balis balis
balit balit
balkun balkun
balu 1 balu 1
balu' 1 balu' 1
balu 2 balu 2
balu' 2 balu' 2
balu 3 balu 3
balu lai balu 1
balu lai balu lai
balu libun balu 1
balu libun balu libun
baluba beluba
baluba baluba
balubud balubud
balud balud
baluk baluk
balulaki laki
balun balun
balung balung
balus balus
baluy memaluy
baluy 1 baluy 1
baluy 2 baluy 2
banag banag
banal banal
banay bebenayan
banay 1 banay 1
banay 2 banay 2
banda banda
bandi bandi
bandilyu bandilyu
bandu bandu
baneg libaneg
baneg baneg
banes banes
banga banga
banga' banga'
bangan bangan
bangbang bangbang
bangel bangel
bangen bangen
banget banget
bangga' bangga'
banggala banggala
banggid banggid
banggi'itan banggi'itan
bangi' binengi'an
bangi' bangi'
bangil 1 bangel
bangil 1 bangil 1
bangil 2 bangil 2
bangka' bangka'
bangkad bangkad
bangkal libangkal
bangkal bangkal
bangkas bangkas
bangkay bangkay
bangkaybangkay bangkay
bangkaybangkay bangkaybangkay
bangkelu' balengku'
bangkelu' bangkelu'
bangkigisan bangkigisan
bangkitu bangkitu
bangku' 1 bangku' 1
bangku' 2 bangku' 2
bangun bangun
bangus bangus
bangyida bangyida
bangyu bangyu
bansa bansa
bansagan bansagan
bansil bansil
bansual bansual
banta banta
bantang 1 bantang 1
bantang 2 bantang 2
bantay bantay
bantug bantug
bantulak 1 bantulak 1
bantulak 2 bantulak 2
banug banug
bapul bapur
bapur bapur
baranggay baranggay
barku badeku
barku barku
baryu badiu
basa 1 basa 1
basa 2 basa 2
basa 3 basa 3
basa di gaan basa 1
basa di gaan basa di gaan
basa' tegen basa' tegen
basa' basa'
basag basag
basak basak
basal basal
basanday basanday
basinika basinika
baskit baskit
basta basta
bastus bastus
basu basu
basul basul
basyu basyu
bata' begutaw bata' begutaw
bata' dig legag bata' dig legag
bata' eseg bata'
bata' eseg eseg
bata' eseg bata' eseg
bata' lai bata' lai
bata' bata'
bata'bata' 1 bata'
bata'bata' 1 bata'bata' 1
bata'bata' 2 bata'
bata'bata' 2 bata'bata' 2
batag batag
batak batak
batal tulugan batal
batal tulugan batal tulugan
batal batal
bata'laki laki
batang libatang
batang sala' batang sala'
batang batang
batas batas
batawi batawi
batel batel
bateng bateng
bati' 1 bati' 1
bati' 2 bati' 2
bati bati
batidi batidi
batik tian tian 1
batik tian batik tian
batik batik
batil batil
batu balani batu balani
batu menatad batu menatad
batu pintig pintig
batu pintig batu pintig
batu putaw batu
batu putaw batu putaw
batu batu
batuk batuk
batul batul
batun 1 batun 1
batun 2 batun 2
baud baud
baug 1 baug 1
ba'ug 1 ba'ug 1
baug 2 baug 2
ba'ug 2 ba'ug 2
baugan baugan
ba'ul ba'ul
baung baung
baus 1 baus 1
baus 2 baus 2
ba'us ba'us
bauy bauy
bawang bawang
baya' Megbebaya'
baya' 1 baya' 1
baya' 2 baya' 2
baya' 3 baya' 3
baya' ginaa baya' ginaa
bayabas bayabas
baya'baya' baya' 1
bayabaya bayabaya
baya'baya' baya'baya'
bayad bayad
bayan bayan
bayaw bayaw
baybay baybay
baynti baynti
bayu bayu
bayub bayub
bayug bayug
bayuk bayuk
bbbbua bbbbua
bebasa' basa'
bebasa' bebasa'
bebat bebat
bebegu betad bebegu betad
bebegutaw begu
bebegutaw bebegutaw
bebelegbud bebelegbud
bebelegbudi talu' bebelegbudi talu'
bebelu' belu' 1
bebelu' bebelu'
bebenayan bebenayan
bebengel bengel
bebengel bebengel
bebid bebid
bebiga' bebiga'
bebudug bebudug
bebuku bebuku
bebulu bebulu
bebuyen babuy 2
bebuyen bebuyen
bebuyu' bebuyu'
bedaha bedaha
bedatu bedatu
bedaung bedung
bedaung bedaung
bedekbedek bedekbedek
bedes bedes
bedi' bedi'
beding talun beding
beding talun beding talun
beding beding
bedung bedung
bedunsi bedunsi
beed beed
beeng beeng
begang begang
begas begas
begat begat
begay begay
begbag begbag
begbed egbed
begbed begbed
begbug egbug
begbug begbug
begdak begdak
begdas begdas
begdu' begdu'
begelal begelal
begembut begembut
begisan begisan
begu getaw etaw
begu getaw begu getaw
begu begu
begudaun begu
begudaun begudaun
begudin begudin
begutaw begu
begutaw begutaw
begwak 1 begwak 1
begwak 2 begwak 2
begyu' begyu'
beka' beka'
bekad bekad
bekaik bekaik
bekaka bekaka
bekalan bekalan
bekayag bekyag
bekeg bekeg
bekla' bekla'
beklad beklad
beklang beklang
beklangan beklang
beklu' beklu'
beklug beklug
bekna bekna
beknit 1 beknit 1
beknit 2 beknit 2
beksa beksa
beksay beksay
beksuk 1 beksuk 1
beksuk 2 beksuk 2
beksuk 3 beksuk 3
bektek 1 bektek 1
bektek 2 bektek 2
bekti' 1 bekti' 1
bekti' 2 bekti' 2
bektik 1 bektik 1
bektik 2 bektik 2
bektin bektin
bektus bektus
bektut bektut
bekubak bekubak
bekukang 1 bekukang 1
bekukang 2 bekukang 2
bekyag bekyag
bela' bekla'
bela' bela'
belabad 1 belabad 1
belabad 2 belabad 2
belabag belabag
beladaw beladaw
belagen belagen
bela'i bela'i
belakburd belakburd
belanak belanak
belanan belanan
belang belang
belangbelang di ginaa belangbelang di ginaa
belani' belani'
belanting belanting
belat palad belat palad
belat belat
belatak belatak
belatik belatik
bela'ud bala'ud
bela'ud bela'ud
belaw belaw
belay belay
belebalan belebalan
beledas beledas
beledut pesuy beledut
beledut pesuy beledut pesuy
beledut beledut
beleg beleg
belekba'an belekba'an
belekbek bedekbedek
belekbek belekbek
belekwit belekwit
belelungan belelungan
belembang belembang
belembeng belembeng
belemula belemula
beleng mata beleng mata
beleng beleng
belengan datu' beleng
belengan datu' datu' 1
belengan datu' belengan datu'
belengayan belengayan
belengayaw ayaw
belengayaw belengayaw
belentes beletes
belentes belentes
belentinug belentinug
beles beles
belet belet
beletakan beletakan
beletes beletes
beletingel beletingel
beletukay beletukay
belian belian
belibad belibad
belibay belibay
belibed libed
belibed belibed
belig belig
beligya' beligya'
belikbis belikbis
belikswik belikswik
belikwang belikwang
belikwat belikwat
belikwit belekwit
belila belila
belilid belilid
belilidan belilid
belilidan belilidan
belimbing belimbing
belina' belina'
belingawan 1 belingawan 1
belingawan 2 belingawan 2
belingkawa' belingkawa'
belingkwas lingkwas
belingkwas belingkwas
belintegas lintegas
belintegas belintegas
belinteng linteng
belinteng belinteng
belintisan belintisan
belinut belinut
belisag belisag
belisasa 1 belisasa 1
belisasa 2 belisasa 2
beliu beliu
belu' 1 belu' 1
belu' 2 belu' 2
beluag beluag
beluba beluba
belubal belubal
belubu 1 belubu 1
belubu 2 belubu 2
belubu' belubu'
belugu belugu
beluing beluing
beluksuk beluksuk
belukut belukut
belulun lulun
belulun lulunglulun
belulungan belelungan
belulungan belulungan
belumin belumin
belunan belunan
belungating belungating
belus belus
belusen balus
belusen belusen
belusu' belusu'
belu'ungen belu'ungen
beluy beluy
beluyan beluy
beluyan beluyan
bembal bembal
bemban bemban
bemben bemben
bembeng bembeng
bembin bembin
bembul bembul
bembun bembun
bena' bena'
bena'bena' bena'bena'
benal benal
benang benang
benas benas
benata benata
bendas bendas
benday benday
bendayan benday
bendayan bendayan
bened bened
beneng beneng
benet benet
benga benga
bengait bengait
bengak bengak
benganen bangan
benganen benganen
bengat gukum bengat gukum
bengawan bengawan
bengel bengel
bengelan bengelan
benggala banggala
benggala benggala
benggwit benggwit
bengkak bengkak
bengkal bengkal
bengkalit bengkalit
bengkeleng bengkeleng
bengkig bengkig
bengking bengking
bengkug bengkug
bengkulas 1 bengkulas 1
bengkulas 2 bengkulas 2
bengkulis bengkulis
bengkulung bengkulung
benglad benglad
benglay benglay
benglayan benglay
benglayan benglayan
bengnay bengnay
bengu' bengu'
bengu'bengu' bengu'
bengu'bengu' bengu'bengu'
bengyag bugyag
bengyag bengyag
beni' beni'
benik benik
bensag bensag
bensalan bensalan
bensi bensi
bensit bensit
bentaw bentaw
bentud bentud
bentul bentul
benugen benugen
benut benut
benwa benwa
besaan di gaan besaan di gaan
besakan basak
besakan besakan
besalen basal
besalen besalen
besi besi
besing 1 besing 1
besing 2 besing 2
besug besug
beta'an bata'
beta'an beta'an
betad libun betad libun
betad pekelibun betad
betad pekelibun libun
betad pekelibun betad pekelibun
betad betad
beta'en 1 bata'
beta'en 2 bata'
beta'en beta'en
betang 1 betang 1
betang 2 betang 2
betang 3 betang 3
betasan betasan
betek betek
beteng beteng
beti' beti'
betu betu
betung betung
betunis betunis
biabas bayabas
biabas biabas
bialung bialung
bian bayan
bian dun di gelet bian dun di gelet
bian bian
bi'as bi'as
bi'aw bi'aw
biayen biayen
bibalay balay
bibalay bibalay
bibang bibang
bibi bibi
bibig bibig
Biblya Biblya
bibu bibu
bida' bida'
Bidenis Bidenis
bidesikulu bidesikulu
bidiu bidyu
bidyu bidyu
biga' biga'
bigbid bigbid
biglas biglas
biid biid
bikat bikat
bikil bikil
biklay biklay
biksu' biksu'
bikul bikul
bila' bila'
bilad 1 bilad 1
bilad 2 bilad 2
bilang bilang
bilas 1 bilas 1
bilas 2 bilas 2
bilati bilati
bilaw bilaw
bildu bildu
biled biled
bileden biled
bileden bileden
bilembang bilembang
bilibili bilibili
bilid bilid
bilimbalay balay
bilimbalay bilimbalay
bilin bilin
biling biling
bilit bilit
Bilnis Bidenis
bilsikulu bidesikulu
bimbeng bembeng
bimbeng bimbeng
bina' bina'
binaal baal
binaal binaal
binaalan baal
binagak bagak 1
binagul binagul
binaingkenan baingken
binaingkenan binaingkenan
binalembang bilembang
binalembang binalembang
binasa binasa
binata' bata'
binatang binatang
binaya' gebii bu gendaw binaya' gebii bu gendaw
binaya' binaya'
bineeg bineeg
binekuku binekuku
binelagen binelagen
binelani' belani'
binengi'an binengi'an
bingal bingal
bingkas bingkas
bingkil bingkil
binglag binglag
bini'asan bi'as
bini'asan bini'asan
binsi' binsi'
binta' binta'
bintabinta bintabinta
bintana bintana
bintangul bintangul
binteng binteng
bintual bintual
binu binu
binugis binugis
binuligan bulig 2
binuligan binuligan
binulusan binulusan
binumbalay balay
binumbalay bilimbalay
bisa bisa
bisala bitiala
bisala bisala
bisan dita' bisan
bisan dita' bisan dita'
bisan tanda' bisan
bisan tanda' bisan tanda'
bisan bisan
Bisaya' Bisaya'
bisiklita bisiklita
bisita bisita
biskwit biskwit
bisuangan bisuangan
bisul bisul
bitayan bitayan
bitekel bitekel
bitiala pendeg bitiala pendeg
bitiala bitiala
bitik 1 bitik 1
bitik 2 bitik 2
bitin buku buku
bitin buku bitin buku
bitin bitin
bitun dali' endaw bitun dali' endaw
bituun dali' endaw bituun
bituun bituun
blasting blasting
bu' bu
bu bu
bu' bu'
bua' bua'
buag buag
bual bual
buang buang
bu'ang bu'ang
bu'angbu'ang bu'ang
bu'angbu'ang bu'angbu'ang
buas di kulambu buas
buas di kulambu buas di kulambu
buas buas
buat buat
buawa' buawa'
buaya buaya
bubu bubu
bubung bubung
Bubungan bubung
Bubungan Bubungan
bubut bubut
budabuda budabuda
budek budek
budenay budenay
budlis budlis
budug budug
buduk buduk
budus budus
budyag bugyag
buga' buga'
bugais bugais
bugaw bugaw
bugel bugel
buges buges
bugi' bugi'
bugibug bugibug
buglis budlis
buglis buglis
buguy buguy
bugyag bugyag
bugyak bugyak
bugyakbugyak bugyak
bugyakbugyak bugyakbugyak
bugyung bugyung
buid buid
buis buisan
buis buis
buisan buisan
buka' 1 buka' 1
buka' 2 buka' 2
buka' gendaw buka' 1
buka' gendaw buka' gendaw
buka' silang buka' 1
buka' silang buka' silang
bukadu bukadu
bukag bukag
bukagay bukagay
bukail dua' sekud bukail
bukail dua' sekud bukail dua' sekud
bukail ndi' muli' bukail
bukail ndi' muli' bukail ndi' muli'
bukail bukail
bukal bukal
bukataw bukataw
bukatut bukatut
bukay 1 bukay 1
bukay 2 bukay 2
bukayaw bukayaw
bukela bukela
buklid buklid
buklus buklus
buksak baus buksak
buksak baus buksak baus
buksak langaw buksak
buksak langaw buksak langaw
buksak buksak
buksing baksing
buksing buksing
buku dig delendeman buku dig delendeman
buku kemet buku
buku kemet buku kemet
buku buku
buku' buku'
bukutan bukutan
bula' gatas bula'
bula bula
bula' bula'
bulabula budabuda
bulabula bulabula
bulad bulad
bulag bulag
bulaguk bulaguk
bulak gatas bulak gatas
bulak bulak
bulakbulak bulak
bulakbulak bulakbulak
bulalas mendawan bulan
bulalas mendawan bulalas mendawan
bulan bulan
bulang bulang
bulas bulas
bulati' bulati'
bulatuk bulatuk
bulaug bulaug
bulawan selapi' bulawan
bulawan selapi' bulawan selapi'
bulawan tubig, bulawan tugaling bulawan
bulawan tubig bulawan tubig
bulawan tugaling bulawan tubig
bulawan tumbaga bulawan
bulawan tumbaga tumbaga
bulawan tumbaga bulawan tumbaga
bulawan bulawan
buldusil buldusir
buldusir buldusir
buleg buleg
bulek bulek
bulenaw bulenaw
buli' buli'
bulibu' bulibu'
bulibud bulibud
buliduk buliduk
bulig 1 memulig
bulig 1 bulig 1
bulig 2 bulig 2
buligan buligan
buligut buligut
buliknek buliknek
buliksuk buliksuk
bulilang bulilang
bulilaw bulilaw
buling buling
bulinget bulinget
bulingkal bulingkal
bulit 1 bulit 1
bulit 2 bulit 2
buliuk buliuk
buliun buliun
bulsa bulsa
bulu bulu
bulud bulud
bulug bulug
bulun bulun
bulung ilab bulung ilab
bulung bulung
bulus 1 bulus 1
bulus 2 bulus 2
bulusan bulus 1
bulut bulut
bumba 1 bumba 1
bumba 2 bumba 2
bumbaan talu' bumbaan talu'
bumbil bumbil
bunag bunagbunag
bunag ig bulan bunag ig bulan
bunag talu' bunag
bunag talu' bunag talu'
bunag bunag
bunagbunag bunagbunag
bunak bunak
bunay di talu' bunay di talu'
bunay bunay
bundas bundas
bundel bundel
bundus bundus
buneg buneg
bunegbuneg bunegbuneg
bunga 1 bunga 1
bunga 2 bunga 2
bunga 3 bunga 3
bungabung bungabung
bungen bungen
bunggu' 1 bangga'
bunggu' 1 bunggu' 1
bunggu' 2 bunggu' 2
bungi' bungi'
bungkal bungkal
bungkaw bungkaw
bunglaw bunglaw
bunglay bunglay
bungug bungug
buni 1 buni 1
buni 2 buni 2
bunselagan bunselagan
bunsila' bunsila'
bunsud bunsud
bunsudan bunsudan
buntal buntal
buntalan buntalan
buntung buntung
bunu' bunu'
busandun busandun
busaw busaw
busel libusel
busel busel
businsing businsing
busisu' busisu'
busiung 1 busiung 1
busiung 2 busiung 2
busug busug
busung busung
busungbusung busung
busungbusung busungbusung
buta buta
butal butal
buti 1 buti 1
buti 2 buti 2
buti 3 buti 3
butig butig
butiluk butiluk
butilya butilya
butu' butu'
butuk butuk
butus butus
butuy 1 butuy 1
butuy 2 butuy 2
buu buu
buub buub
buug budug
buug buug
buuk 1 buuk 1
buuk 2 buuk 2
buul buulen
buul buul
buulen buulen
buun buun
buung bansa buung bansa
buung buung
buus buus
bu'us bu'us
buusbuus buus
buusbuus buusbuus
buyayag buyayag
buyayung buyayung
buyun buyun
buyus budus
buyus buyus