|< First< PreviousNext >Last >|
utek noun English. Brain and marrow of animal and humans. Example sentence: Subanen. Si Pailing, maumuk gupiai gulunen, melengasi guteken, pu' metau gupia petu'unan; adin su petu'un dun, ndi'en melingawan. English. Pailing is very smart; he has a good brain, for he learns well; whatever is taught him, he doesn't forget. Example sentence: Subanen. Si Uan, kali' pusilay, misugat di gulu, misigwagi guteken. English. When What"s-His-Name was shot, he was hit in the head, and his brains spilled out.
|< First< PreviousNext >Last >|